คู่มือการใช้งานสารบบคดี


    คู่มือการใช้งานสารบบคดี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของเจ้าหน้าที่สารบบคดี อันเป็นโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลากรในองค์กร ตามนโยบายการจัดการความรู้(Knowledge Management) :ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัด ที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้ลงนามตามคำรับรองในการบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยจัดทำในรูปแบบ pdf file

    นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ powerpoint แนะนำการใช้งานระบบ เพื่อเสริมความเข้าใจการใช้งานตามคู่มือ ไว้ในหัวข้อ "แนะนำการใช้งานระบบ" อีกด้วย

 

 การสแกนเอกสารสำนวนเข้าสู่สารบบคดี

     การสแกนเอกสารสำนวนคดี เป็นระบบจัดเก็บเอกสารสำนวนคดีเช่น คำสั่งของพนักงานอัยการ คำให้การของผู้เสียหาย, ผู้ต้องหา, พยาน และเอกสารหลักฐานแห่งคดี อทิเช่น ที่เกิดเหตุ, บัญชีของกลาง เป็นต้น โดยจัดเก็บในรูป pdf file  และจัดทำดัชนีเชื่อมโยงกับสารบบคดี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นจากฐานข้อมูลของคดีนั้น คู่มือการใช้งานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยข้องใช้เป็นแนวทางการทำงาน และเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด