เที่ยงธรรม เป็นกลาง (Fairness, impartiality) สรรค์สร้าง สามัคคี (unity) โปร่งใส ในหน้าที่ (transparency) ภักดี ต่อแผ่นดิน (and loyalty)
หน้าหลัก
  อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่พนักงานอัยการ
  วิวัฒนาการอัยการไทย
  อัตรากำลัง
  คลังคำพิพากษาฎีกา
   บทความ
  รวมกฎหมายองค์กรอัยการ
  การใช้งานสารบบคดี
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบการดำเนินคดี
 แนะนำ-ติชม

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์
<<Link ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ>>

 

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน สนใจติดต่อมายัง สำนักงาน โทรศัพท์ 02-1421468
Download
                   ตัวอย่างการลงบัญชีชี้แจงเหตุที่สำนวนค้าง (อ.ก. 40 ก.) ที่่ถูกต้อง  

                  คู่มือกระบวนการบริหารจัดการและดำเนินการในคดีแพ่ง

                  ข้อควรระวังในการทำ บ.6

                  ความรู้เกี่ยวกับแบบพิมพ์ต่างๆ บางชนิด

                  รวมหนังสือเวียนเกี่ยวกับรายงานสำนวนค้าง

                 รวมหนังสือเวียนรายงานสำนวนค้างของ สคชจ.

                 บทความรวมหนังสือเวียนเกี่ยวกับการบรรยายฟ้อง

                  รวมคำพิพากษาฎีการิบรถยนต์กว่า 90 ฉบับ

                  กรรมเดียวหรือหลายกรรม พิจารณาอย่างไร

   
              รวมกฎหมายองค์กรอัยการ

                  ว 332 ระยะเวลาการสั่งคดีของพนักงานอัยการและการรายงานสำนวนค้าง

                  ว 333 ยกเลิกการลงสารบบ ส.1 และ ส.4 ในสมุดเล่มเดียวกัน   

                  ว 229 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งมาด้วยของการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.1
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Download แบบรายงานต่าง ๆ

  แบบรายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการดำเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานอัยการ
  แบบรายงานแผนปฏิบัติการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการดำเนินคดีแพ่ง-ปกครองในชั้นพนักงานอัยการ
  แบบตรวจสอบสำนวนคดีค้างเกิน 6 เดือน
  แบบเสนอแนวทางการบริหารจัดการสำนวนคดีค้างเกิน 6 เดือน
  แบบตรวจสอบสำนวนคดีค้างเกิน 3 เดือน
  แบบเสนอแนวทางการบริหารจัดการสำนวนคดีค้างเกิน 3 เดือน
  แบบรายงานบัญชีสำนวนค้างคดีอาญา และคดีแพ่ง
  ดาวน์โหลด อก 40 และ อก 40 พ. ตามตัวชี้วัดที่ 1.1
  รายงานอัยการ บ.6 การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  แบบฟอร์ม บ.6

                  

           

              
               

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานวิชาการ   สำนักงานอัยการสูงสุด  อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-142-1468 โทรสาร 02-143-9490